Skip to main content
MULTIWAY VET - Logo

REGULAMIN PROMOCJI

„ZBIERAJ KODY-ODBIERAJ NAGRODY”

z dnia 02.01.2023 r.

§1
Postanowienia Ogólne.

1. Organizatorem Promocji „ZBIERAJ KODY-ODBIERAJ NAGRODY” (dalej: „Promocja”) jest JM Sante Pharma Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE – WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000912373, posiadająca NIP: 1251614007(dalej: „Organizator”).
2. Promocja jest realizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Promocja jest skierowana dla Klientów indywidualnych dokonujących zakupów produktów marki MULTIWAY VET Duocaps (dalej: „Produkty”)
4. Niniejszy regulamin (dalej: “Regulamin”) stanowi podstawę działania Promocji jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz zasady przyznawania Nagród.
5. Czas trwania Promocji jest nieokreślony („Okres Promocji”), a do Promocji można przystąpić w dowolnym momencie jej trwania.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdym czasie, informując o tym fakcie poprzez publiczne ogłoszenie na Stronie Internetowej, drogą elektroniczną na podany adres e-mail Uczestnika.
7. Powiadomienie o terminie zakończenia Promocji będzie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.
8. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z Regulaminem.

§2
Definicje.

Formularz – Formularz rejestracyjno-zgłoszeniowy w formie elektronicznej dostępny na Stronie Internetowej www.multiwayvet.pl wypełniany przez Klientów.
Katalog Nagród – Katalog zawierający aktualną ofertę nagród rzeczowych, bonów zakupowych, na które Uczestnicy mogą wymieniać zdobyte w Promocji Kody. Aktualny Katalog Nagród dostępny jest w formie elektronicznej na Stronie Internetowej.
Nagrody – nagrody rzeczowe, bony zakupowe zgodne z aktualną ofertą umieszczoną w Katalogu Nagród, na które Uczestnicy mogą wymieniać Kody zgromadzone w Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Produkty – preparaty MULTIWAY VET Duocaps, JM Sante Pharma sp. z o.o.
Kody – jednostki rozliczeniowe przyznawane Uczestnikom w związku z nabyciem Produktów na zasadach określonych w Regulaminie.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący podstawę działania Promocji jak również określający prawa i obowiązki jego Uczestników oraz zasady przyznawania Nagród.
Strona Internetowa – strona internetowa zamieszczona pod adresem: www.multiwayvet.pl
Uczestnik – Klient indywidualny dokonujący zakupów Produktów, który wziął udział w Promocji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
Zgłoszenie – żądanie otrzymania Nagrody (wymiana Kodów na Nagrodę), przesyłane przez Uczestnika na Formularzu w formie pisemnej, elektronicznej, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości Kodów.

§ 3
Uczestnictwo w Promocji.

1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i bezpłatne. W Promocji może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnik może brać udział w Promocji tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
3. Z uczestnictwa w Promocji wykluczeni są: pracownicy Organizatora
4. Aby przystąpić do Promocji należy w sposób czytelny, poprawny, kompletny i zgodny z prawdą wypełnić Formularz.
5. Uczestnik przed wypełnieniem i złożeniem Formularza zapoznaje się z Regulaminem oraz zgadza się na jego postanowienia.
6. Tylko prawidłowo wypełniony Formularz zostanie zaakceptowany przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Formularza Klienta w uzasadnionych przypadkach, tj.: niekompletne lub nieczytelne dane osobowe, brak wyrażenia stosownych zgód, brak podpisu w Formularzu w formie pisemnej, podejrzenie nadużycia. Organizator nie ma obowiązku informowania osoby, która taki Formularz złożyła o jego odrzuceniu, ani o przyczynach takiego odrzucenia.
7. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Promocji w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby. Podanie prawdziwych danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji i uzyskania Nagrody.
9. W przypadku zmiany danych udostępnionych przez Uczestnika na Formularzu, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora.

§ 4
Zasady Promocji.

1. Uczestnik Promocji gromadzi Kody za zakupy Produktów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
2. Uczestnik gromadzi Kody poprzez zbieranie kodów kreskowych umieszczonych na opakowaniu, oraz przesłanie dokumentu zakupu/paragonu fiskalnego lub jego kopii, potwierdzającego zakup Produktów.
3. Kody zebrane w trybie o którym mowa powyżej i przesłane pocztą na Dane Kontaktowe Organizatora zostaną poddane procedurze weryfikacji ich autentyczności, która może potrwać maksymalnie 30 dni.
4. Po uzbieraniu liczby Kodów odpowiadającej wybranej Nagrodzie Uczestnik przesyła żądanie otrzymania Nagrody („Zgłoszenie”) na Formularzu w formie pisemnej.
5. Uczestnik Promocji może pobrać Formularz ze Strony Internetowej.
6. W Promocji biorą udział tylko te Zgłoszenia, które zostały wysłane na adres Organizatora do dnia zamknięcia Promocji (liczy się data stempla pocztowego/data przesłania Zgłoszenia w formie elektronicznej).
7. Warunkiem ważności zabranych Kodów jest przesłanie dokumentu zakupu/paragonu fiskalnego lub jego kopii, potwierdzającego zakup Produktów oraz kodów kreskowych w nienaruszonym stanie, wyciętych zgodnie z instrukcją przedstawioną na Stronie Internetowej.
8. Dokumenty (dokument zakupu/paragon fiskalny lub jego kopia, potwierdzająca zakup Produktu, kody kreskowe), Formularz ze Zgłoszeniem, (informacja o wybranej Nagrodzie) muszą zostać przesłane na adres Organizatora za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
9. Uczestnik może wymieniać Kody wyłącznie na Nagrody rzeczowe zgodnie z aktualną ofertą umieszczoną w Katalogu Nagród.
10. Uczestnik ma prawo do wyboru Nagrody tylko z aktualnego Katalogu Nagród obowiązującego w momencie składania Zgłoszenia. Uczestnik nie może żądać wymiany Kodów na środki pieniężne lub na Nagrodę nieprzewidzianą w Katalogu Nagród.
11. Wygląd Nagród może się różnić od prezentowanego w aktualnym Katalogu Nagród. Organizator zastrzega, że informacje o Nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane w Katalogu Nagród lub innych wszelkich materiałach opublikowanych przez Organizatora, wskazują wyłącznie na rodzaj Nagrody i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
12. Aktualny Katalog Nagród ogłaszany jest na Stronie Internetowej.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, czasowego wstrzymania wydawania lub wycofania Nagrody z aktualnego Katalogu Nagród z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
14. W sytuacji, gdy Organizator zmienił, czasowo wstrzymał wydawanie lub wycofał Nagrodę z aktualnego Katalogu Nagród już po złożeniu prawidłowego oświadczenia Uczestnika o wyborze Nagrody, Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany indywidualnie. W takim przypadku Organizator zaproponuje Uczestnikowi odpowiednio inną Nagrodę równoważną z Nagrodą już niedostępną.
15. Organizator oświadcza, że realizacja wysyłki Nagród odbywać się będzie w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania przez Organizatora kompletnego i prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia.
16. Wysyłka i doręczenie Nagród może nastąpić tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na adres podany przez Uczestnika. W przypadku gdyby wskazany w formularzu adres Uczestnika znajdował się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Organizator wstrzyma wysyłkę do czasu pisemnego wskazania przez Uczestnika adresu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty wysyłki Nagród ponosi Organizator.
17. W przypadku, gdy Organizator posiada dowód trzykrotnego wysłania Nagrody do Uczestnika na adres wskazany przez Uczestnika, ponowne wysłanie Nagrody może nastąpić po uprzednim pokryciu przez Uczestnika kosztów przesyłki.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działania bądź zaniechania operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w zakresie wykonywania przez te podmioty działalności gospodarczej.

§ 5
Ochrona danych osobowych oraz przesyłanie ofert.

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator, tj. JM Sante Pharma Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE – WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000912373, posiadająca NIP: 1251614007
2. Udostępnienie danych osobowych Organizatorowi ma charakter dobrowolny, aczkolwiek podanie danych jest niezbędne do realizacji Promocji („Dane Obowiązkowe”). Niepodanie obowiązkowych danych

osobowych przez uczestnika uniemożliwia uczestnictwo w Promocji.
3. Danymi Obowiązkowymi są: imię i nazwisko, ulica, numer domu/numer lokalu, kod pocztowy/miejscowość, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail. Celem odbioru nagrody koniecznym może być podanie przez Uczestnika danych osobowych w zakresie: PESEL, adres urzędu skarbowego właściwego dla Uczestnika.
4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:
a) w celu wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik na podstawie Regulaminu, RODO,
b) w celu uczestnictwa w Promocji na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z RODO,
c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, zgodnie z RODO, w tym w szczególności w celu: obsługi uczestnictwa w Promocji; rozpatrywania reklamacji; ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń; wykrywania i zapobiegania nadużyciom; marketingu bezpośredniego; analitycznym; statystycznym oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z funkcjonowaniem Promocji.
5. Osoba przystępująca do Promocji wyrażą dodatkową, wyraźną zgodę na:
a) przesyłanie na podane przez Uczestnika w Formularzu dane kontaktowe, ofert handlowych oraz korespondencji przez Organizatora za pośrednictwem poczty, telefonicznie oraz drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2016.1030),
b) przetwarzanie jego danych osobowych po zakończeniu Uczestnictwa w Promocji dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Uczestnika z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Organizatora.
6. Wyrażenie przez Uczestnika zgód, o których mowa w ust. 5 powyżej jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla celów realizacji Promocji.
7. Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu, a w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

§ 6
Reklamacje.

1. Reklamacje dotyczące realizacji Promocji mogą być zgłaszane na Dane Kontaktowe Organizatora poprzez formularz reklamacyjny dostępny na Stronie Internetowej.
2. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, reklamacje dotyczące realizacji Promocji są rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia.
3. Organizator ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Reklamacje dotyczące wad Nagród mogą być zgłaszane na Dane Kontaktowe Organizatora, poprzez formularz reklamacyjny dostępny na Stronie Internetowej.
5. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.
6. Jeżeli Nagroda ma wadę, Uczestnik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymiany Kodów na Nagrodę, chyba że Organizator niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika wymieni wadliwą Nagrodę na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Nagroda była już wymieniona lub naprawiana przez Organizatora albo Organizator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Nagrody na wolną od wad lub usunięcia wady.
7. Uczestnik może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany Nagrody na wolną od wad albo zamiast wymiany Nagrody żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Nagrody do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Nagrody wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika inny sposób zaspokojenia.
8. Liczba Kodów wymieniona na Nagrodę powinna pozostawać w takiej proporcji do liczby Kodów wynikającej z umowy, w jakiej wartość Nagrody z wadą pozostaje do wartości Nagrody bez wady.
9. Uczestnik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
10. Jeżeli Nagroda ma wadę, Uczestnik może żądać wymiany Nagrody na wolną od wad albo usunięcia wady. Organizator jest obowiązany wymienić wadliwą Nagrodę na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wymiany Kodów na Nagrodę, wadliwej Nagrody w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymiany Kodów na Nagrodę wymagałoby nadmiernych kosztów.
11. Prawa Uczestnika dotyczące wad Nagród, są szczegółowo uregulowane obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Kodeksem cywilnym.
12. Jeżeli Organizator odmawia uwzględnienia reklamacji, a Uczestnik będący konsumentem nie chce przenosić sporu na drogę sądową, to ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823) .

§ 7
Cofnięcie przyznanych Kodów. Kary umowne.

1. Organizator ma prawo do cofnięcia przyznanych Kodów w przypadku:
a) próbę uzyskania lub uzyskanie Kodów lub Nagród przez Uczestnika za zakupy realizowane przez osoby trzecie, nieuprawnione do ich zbierania na podstawie niniejszego Regulaminu,
b) próbę uzyskania lub uzyskanie Kodów lub Nagród przez Uczestnika bez dokonania nabycia Produktów przez Uczestnika,
c) podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub podawania się za inną osobę wobec Organizatora,
d) stwierdzenia przez Organizatora dokonania naruszenia Regulaminu przez Uczestnika.
2. Kody, które zostały anulowane przez Organizatora nie mogą być wymienione na Nagrody.
3. W przypadku podejrzenia dokonania naruszenia Regulaminu lub istnienia wątpliwości, co do autentyczności przesłanych kodów kreskowych lub dokumentów zakupu/paragonów fiskalnych lub ich kopii, Organizator wstrzymuje możliwość wymiany Kodów na Nagrody lub wysyłkę Nagród, o czym poinformuje Uczestnika w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów.
4. Procedura weryfikująca autentyczność dostarczonych kodów kreskowych lub dokumentów zakupu/paragonów fiskalnych lub ich kopii, trwa 30 dni roboczych od momentu przesłania pisma z informacją do Uczestnika. Po jej zakończeniu Organizator powiadomi pisemnie Uczestnika o podjętej decyzji.
5. Wstrzymanie możliwości wymiany Kodów lub wydania Nagród dotyczy jedynie Kodów, co do których istnieje podejrzenie naruszenia Regulaminu lub wątpliwości, co do autentyczności przesłanych dokumentów.
6. Organizator ma prawo wypowiedzieć Uczestnikowi umowę w trybie natychmiastowym w razie:
a) stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik próbował uzyskać lub uzyskał Nagrodę za zakupy realizowane przez osoby trzecie, nieuprawnione do ich zbierania na podstawie niniejszego Regulaminu lub bez dokonania nabycia Produktów.
b) stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik próbował uzyskać lub uzyskał Kody za zakupy realizowane przez osoby trzecie, nieuprawnione do ich zbierania na podstawie niniejszego Regulaminu lub bez dokonania nabycia Produktów.
c) stwierdzenia przez Organizatora dokonania naruszenia Regulaminu przez Uczestnika.
d) podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub podawania się za inną osobę wobec Organizatora.
7. W razie wypowiedzenia umowy przez Organizatora z przyczyn, o których mowa w ust. 6 lit. a) powyżej, Uczestnik zapłaci na rzecz Organizatora karę umowną w kwocie w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie.
8. W razie wypowiedzenia umowy przez Organizatora z przyczyn, o których mowa w ust. 6 lit. b) powyżej, Uczestnik zapłaci na rzecz Organizatora karę umowną w kwocie w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie.
9. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych w niniejszym Regulaminie, Organizatorowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w części przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 9
Prawo odstąpienia.

1. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni w przypadku:
a) dokonania Zgłoszenia,
b) umowy zawartej na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Uczestnik może odstąpić od umowy, składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Uczestnik może odstąpić od umowy poprzez złożenia oświadczenia drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu formularza dostępnego do pobrania na Stronie Internetowej.
4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Organizator ma obowiązek niezwłocznie przesłać Uczestnikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, Uczestnik ma obowiązek zwrócić Nagrodę Organizatorowi lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Organizatora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Organizator zaproponował, że sam odbierze Nagrodę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Nagrody przed jego upływem.
8. Uczestnik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Nagrody, chyba że Organizator zgodził się je ponieść lub nie poinformował Uczestnika o konieczności poniesienia tych kosztów.
9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Nagrody będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Nagrody, chyba że Organizator nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o prawach konsumenta.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Uczestnikowi w odniesieniu do umów:
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Organizator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Uczestnika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Uczestnika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
11. Prawo do odstąpienia od umowy, określone w niniejszym paragrafie jest szczegółowo regulowane obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 9
Zmiany Regulaminu.

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian lub uzupełnień do niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
2. Uczestnicy o zmianach w Regulaminie zostaną powiadomieni poprzez komunikaty opublikowane za pośrednictwem Strony Internetowej.
3. Uczestnik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, uprawniony jest do złożenia wypowiedzenia w terminie 14 dni od Dnia Powiadomienia.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2023 r.

§ 11
Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie prawa i obowiązki, wynikające z uczestnictwa w Promocji, podlegają prawu polskiemu.
2. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest na Stronie Internetowej.
3. Dane Kontaktowe Organizatora dotyczące obsługi Promocji:
JM Sante Pharma sp. z o.o., ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec
Telefon: +48 793 505 004
e-mail: promocja@jmsante.pl
4. Mając na względzie zabezpieczenie interesów Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do zadawania pytań niezbędnych w celu weryfikacji Uczestnika podczas rozmowy telefonicznej.

PLIKI DO POBRANIA

Zapisz się do newslettera!

Aby na bieżąco otrzymywać najnowsze informacje o naszych produktach.


Loading